Platform Rosa blog

11 mei 2009

Socialismedag 2009 SP Breda – inleiding Ron Blom

Filed under: Gastposting,Socialisme — platformrosa @ 1:36 36

Inleiding Ron Blom over coöperaties op de Socialismedag van de SP Breda op 9 mei 2009

De arbeiders doen het zelf. Over gemeenschappelijk grondbezit, coöperaties en productieve associaties

Leerschool voor de arbeiders
Binnen de brede socialistische beweging in het algemeen, en in het radicale vakverbond Nationaal Arbeids-Secretariaat (NAS) in het bijzonder, bestonden meer dan honderd jaar geleden over de rol die de coöperaties oftewel associaties konden spelen in de klassenstrijd, verschillende opvattingen. Het was vooral de Franse anarchistische filosoof en publicist Pierre Proudhon, die geïnspireerd door de opvattingen van de vroege utopisten Charles Fourier en Robert Owen, meende de maatschappij fundamenteel te kunnen hervormen. Dat moest gebeuren door vrije associaties van werklieden en boeren en door het oprichten van kredietinstellingen. Fourier was er daarbij van overtuigd dat na de vreedzame overgang naar het socialisme de zeeën zouden veranderen in limonade! Kort gezegd beschouwden de voorstanders deze associaties als middelen om het kapitalisme uit te hollen en de grondslagen voor een nieuwe maatschappij te leggen. Zij zagen de associaties bovendien als een leerschool voor de arbeiders, zodat zij zich alvast konden voorbereiden op de toekomstige socialistische radenrepubliek, waarin zij immers ook zelf de productie en de distributie moesten regelen.

Nieuwe kapitalistische bazen
De tegenstanders waren van mening dat de associaties geen fundamentele veranderingen in het kapitalisme konden bewerkstelligen en dat de geassocieerden eenvoudigweg nieuwe kapitalistische bazen zouden worden. De strijd moest volgens hen niet naast, maar in de bedrijven gevoerd worden. Zij beschouwden de beweging van de productieve associaties als kleinburgerlijk. Het lukte binnen het NAS dan ook nooit om tot een afgerond standpunt te komen met betrekking tot deze problematiek.

SDAP en verbruikerscoöperaties
De SDAP propageerde de vorming van verbruikscoöperaties, maar moest niets hebben van het stichten van communes of kolonies en productiecoöperaties. Overigens was er wel altijd een stroming die onder invloed van het Britse ‘Chartisme’, open stond voor coöperaties. Het chartisme wilde door hervormingen en klassensamenwerking de maatschappij veranderen. Zo was de latere Amsterdamse SDAP wethouder Floor Wibaut in 1891 als een van de vertalers van de zogeheten ‘Fabian Essays in Socialism’ instrumenteel in het populariseren in Nederland van het idee van de vermaatschappelijking van de productiemiddelen, waarbij de fabians de nadruk legden op de nationalisatie van de grond. Een opvatting die ook onder anarchisten een zekere aanhang genoot. Juist de terreinen waarop de fabians actief waren: de taak en de plaats van de gemeenten, van de coöperaties en van de vakbeweging, zouden later ook de tot de belangrijkste werkgebieden gaan behoren van Wibaut in de hoofdstad.

Landelijke bundeling: Vereniging Gemeenschappelijk Grondbezit
Rond 1920 nam het aantal productieve associaties in Nederland sterk toe en dit leidde ook een opleving van de debatten en polemieken. Harm Kolthek, die actief was geweest als landelijk secretaris van het NAS en vanaf 1918 de oude libertaire Socialistische Partij leidde, was hier ook bij betrokken. In de periode dat hij in Deventer woonde en werkte was hij al in aanraking gekomen met dit soort ideeën, maar hij liep daar toen niet echt warm voor. Hier maakte hij korte tijd deel uit van een drukkerij onder de naam ‘Voorwaarts’. Naast deze drukkerij waren nog meer coöperatieve bedrijven aangesloten bij de Deventer ‘Coöperatieve Verbruiks- en Productievereeniging Ons Belang’. Ons Belang was lid van de landelijke Vereniging Gemeenschappelijk Grondbezit (GGB).

Geen klassenstrijd
GGB was een beweging van landbouwkolonies, verbruikscoöperaties en productieve associaties, die samen de beweging van ‘binnenlandse kolonisatie’ moesten vormen. De arbeiders zouden zelf de productie ter hand moeten nemen om zo het kapitalisme van binnenuit uit te hollen en de nieuwe maatschappij op te bouwen. De kritiek van Kolthek richtte zich vooral op de opvatting zoals door GGB voorman en bekend literator Frederik van Eeden verwoord ‘dat G.G.B. de socialistische klassenbeweging moet vervangen’. Daarmee verwierp grondlegger Van Eeden de klassenstrijd. Kolthek achtte het één van de middelen van de socialistische beweging. Maar ook in het NAS-milieu en vanzelfsprekend in en rond de SP bespraken de activisten soortgelijke opvattingen.

Zelf doen zonder politieke partijen
Het is dan ook niet verwonderlijk dat Kolthek in Recht voor Allen van 11 mei 1918 een bespreking plaatste van de zojuist gepubliceerde brochure Een Economische Bond van Arbeiders. Een woord aan allen, die het wel meenen met hun medemenschen en zich zelven. De auteur van het werkje was Foeke Kamstra, de voorzitter van de Bond van Productieve Associaties GGB. Kamstra stelde dat er niets te verwachten was van politieke partijen, maar dat de arbeiders het zelf moesten doen. Overigens was hij niet geheel consequent want eerder pleitte hij in een hoofdartikel in het GGB-blad nog wel voor een stem op de SP bij de verkiezingen van 1918.
De vakorganisatie en coöperatie, aldus Kamstra, waren ondergeschikt gemaakt aan de belangen van de politiek in plaats van omgekeerd. De invloed van de werknemers in de bedrijven moest vergroot worden. Daartoe moesten de vakbonden een rol spelen bij de productie, de ruil en de distributie van de eerste levensbehoeften. Arbeiders dienden zich niet te laten verdelen naar religie, ‘modern’ of ‘onafhankelijk’ (het met de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij verbonden NVV of het radicalere NAS). Volgens Kamstra moesten de arbeiderscoöperaties een hoofdrol spelen bij de distributie en de samenwerking met de vakorganisaties en de vertegenwoordigers in het parlement. De GGB-voorman sprak zich uit voor een ‘economische bond van arbeiders van alle gezindten tegen staatssocialisme’.

Coöperaties onder kapitalistische verhoudingen
Kolthek voelde zich zeker aangesproken door het appèl aan de arbeiders om het zelf te doen. Ook kon hij zich natuurlijk vinden in de grotere invloed van de werkenden in de bedrijven en dat ze zich niet moesten laten verdelen naar politieke voorkeur of religie. Dat was ook steeds zijn opstelling geweest binnen het NAS. In het algemeen waarschuwde hij wel voor te hoge verwachtingen van de coöperatie onder nog steeds kapitalistische verhoudingen. De voornaamste kritiek op zijn vriend, maar toen nog geen partijgenoot, betrof echter het gebrek aan verbinding met de zaak van het socialisme. In Deventer liet Kolthek al weten dat de coöperatie één van de middelen van de socialistische beweging was maar niet zaligmakend.
Kamstra reageerde met te stellen dat hij bij zijn opvattingen over de coöperatie zou blijven. Hij zei een ‘praktisch socialisme’ na te streven, aan theoretisch socialisme hadden de arbeiders weinig. Kamstra sloot hiermee aan bij de opvattingen zoals verwoord door Felix Ortt in zijn brochure Praktisch socialisme. Hij eindigde met een oproep tot samenwerking. Iets waar de redactie van het SP-orgaan Recht voor Allen wel voor voelde. Dit zou in 1919, aan het einde van de Eerste Wereldoorlog en in een periode van revolutionaire opgang, resulteren in de eerder aangehaalde eenheidsbesprekingen tussen SP, GGB en andere radicaal-linkse organisaties.

Vakbeweging en coöperaties
Binnen de onafhankelijke vakbeweging speelde dit debat eveneens. NAS-voorzitter en SP-lid Bernard Lansink jr. had al eerder onder vuur gelegen binnen het NAS. De anarchistisch propagandist en lid van de Groninger GGB-drukkerij Volharding, Jan Bijlstra, had een sympathiek artikel met betrekking tot de associaties gestuurd naar De Arbeid. Lansink had hier een kritisch commentaar onder laten plaatsen. Bestuurslid Theo Dissel was van mening dat het NAS zich niet zo uitdrukkelijk moest uitspreken. Drie jaar later zou Lansink zich aanmerkelijk positiever uitlaten over de relatie tussen de productieve associaties en de onafhankelijke vakbeweging.

Staking tegen eigen instellingen
In 1922, brak er onder leiding van de Plaatselijke Federatie van Bouwvakarbeiders (PFBA) in Amsterdam een staking uit onder de werknemers werkzaam bij de Federatie van Zelfstandig Werkende Groepen (FvZWG) in het Bouwbedrijf. De staking werd niet veroorzaakt door communistische agitatie, ook niet doordat er onvoldoende overleg was tussen de onafhankelijke vakbeweging en de associaties. De voornaamste reden was dat de vakbeweging niet in staat was geweest een realistische politiek ten aanzien van de associaties te voeren. Vanaf 1920 kreeg de Nederlandse arbeidersklasse al te maken met de gevolgen van de economische crisis: werkloosheid, loonsverlaging en arbeidstijdverlenging. De bouwvakstakers verzetten zich tegen een eenzijdig door de FvZWG doorgevoerde loonsverlaging en de opvoering van de arbeidsproductiviteit. Vooral bestuurder Loek Spanjer van de Landelijke Federatie van Bouwvakarbeiders was tegen de staking. Maar hij stond niet alleen. NAS-veteraan Kolthek en ook de anarchisten van De Vrije Socialist bekritiseerden de staking. De Arbeid viel zowel de FvZWG als de PFBA aan. Deze associatie (de FvZWG) waarvan onder andere de bij de GGB aangesloten Metselaars- en Opperliedenvereniging van Frits Drewes deel uit maakte was dan niet het, maar wel een middel in de strijd voor een socialistisch productie- en distributiestelsel. Eigenlijk staakten de werknemers tegen instellingen die in zekere zin van hen zelf waren en onderdeel vormden van de beweging. Bovendien behoorden de lonen en arbeidsvoorwaarden al tot de betere in de sector. Spanjer besloot zelfs uit het NAS te stappen.
Op de achtergrond van dit conflict speelde de invloed van Moskou en de Nederlandse communisten op het NAS. De communistische krant De Tribune nam een vijandige houding in ten aanzien van de associaties. Meer anarchistisch georiënteerde vakbondsleden als Spanjer legden de nadruk op de leerschool die de arbeiders in de associaties hadden voor het zelf regelen van de productie en distributie, zoals dat later ook in de socialistische maatschappij zou gebeuren. Dit droeg allemaal bij tot een atmosfeer van wantrouwen. Zoals Kolthek stelde:

De drijfkracht in deze staking is de bolsjewistische mik-mak. Door De Tribune worden de arbeiders vergiftigd met opzettelijke leugens en laster. (…) Maar we weten het: het bolsjewisme staat principieel vijandig tegenover de productieve associatie. De verovering van de staatsmacht is het voornaamste en dan zullen dictatuur en terreur wel voor de rest zorgen.

Karl Marx en de Eerste Internationale
Onbekend is of de communisten precies op de hoogte waren van het standpunt van Karl Marx. In de schriftelijke instructies die hij meegaf aan de gedelegeerden van het eerste congres dat de Internationale Arbeiders Associatie (Eerste Internationale) in 1866 te Genève belegde, kwamen de productiecoöperaties al ter sprake. Marx zei nadrukkelijk:

Wij beschouwen de coöperatiebeweging als een van de stuwende krachten bij de omvorming van de huidige op klassentegenstellingen berustende maatschappij. Haar grote verdienste bestaat daarin praktisch te bewijzen, dat het bestaande despotieke en armoede voortbrengende systeem, gebaseerd op de onderwerping van de arbeid aan het kapitaal, vervangen kan worden door het republikeinse en zegenrijke systeem van samenwerkende vrije en gelijke producenten.

Daarbij zag hij meer in productie- dan in consumptiecoöperaties want de laatste ‘beroeren slechts de oppervlakte van het huidige economische systeem, terwijl de eerste het in zijn grondvesten aantasten’. Tegelijkertijd gaf Marx de beperkingen van de productieve associaties aan en zei dat het bleef bij ‘dwergachtige vormen, die enkele loonslaven door hun persoonlijke inspanningen tot ontwikkeling kunnen brengen’. Hiermee zette hij zich af tegen de aanhangers van Proudhon. De coöperaties zullen ‘nooit in staat zijn de kapitalistische maatschappij om te vormen’. Daarvoor zijn algemene maatschappelijke veranderingen nodig en de politieke voorwaarde daarvoor is dat de staatsmacht zich in de handen van de producenten zelf bevindt. Vooral op dit laatste legden de communisten van de CPN/CPH de nadruk. De Comintern nam in 1921 op haar derde congres zelfs een speciale resolutie aan.
Het NAS-bestuur zat met de bouwstaking in de maag. Voor het openlijk uitbreken van het conflict deed zij nog een tevergeefse poging een bemiddelingscommissie in te stellen. De plaatselijke federatie (PFBA) wilde niet ingaan op het voorstel van de Landelijke Federatie van Bouwvakarbeiders (LFBA) de staking te verschuiven en dwong het landelijk tot steun. De NAS-leiding wees de beschuldiging van ‘bolsjewistische terreur’ resoluut van de hand.
Achteraf kwam er een commissie tot stand met vertegenwoordigers van de Federatie van Zelfstandig Werkende Groepen en de bouwvakorganisaties in het NAS/PAS. Doel van de commissie was om tot een betere samenwerking te komen tussen de vakbeweging en de GGB. De bemiddelingscommissie concludeerde dat de voorgestelde loonsverlaging noodzakelijk was. Bovendien was ze van mening dat er eigenlijk wel wat harder gewerkt kon worden, want dan zouden de financiële problemen ook niet ontstaan zijn. Beide partijen aanvaardden het commissierapport, maar van samenwerking tussen de onafhankelijke vakbeweging en associaties kwam het niet meer.

Broederstrijd vakbeweging – arbeidersassociaties
Spanjer schreef naar aanleiding van de hele affaire de brochure De broederstrijd in het bouwbedrijf te Amsterdam. Tragedie der wankelmoedigen. Hij verweet de bouwbondbestuurders nooit een duidelijk standpunt te hebben ingenomen tegenover de associaties. Ook verweet hij ze geen paal en perk te hebben kunnen stellen aan het zijns inziens asociale lijntrekken door metselaars en opperlieden. Ten slotte noemde hij ook de volgens hem destructieve invloed van de communisten. Kolthek kon zich vinden in de brochure van Spanjer, hoewel de toon wel ‘erg bitter’ was.
Van diverse toenmalige SP-leden is bekend dat ze de coöperatiegedachte een warm hart toedroegen. Zo bezochten enkelen van hen de landbouwkolonie De Ploeg in Best. In de kolommen van het partijblad Recht voor Allen kwam de kwestie van de coöperaties meerdere malen terug. Chris Kamper, medestrijder uit de in 1904 opgerichte tuinbouwgroep uit de landbouwkolonie te Nieuwe Niedorp, deed in het partijorgaan een oproep om als producenten direct aan de consumenten te leveren zonder tussenkomst van grossiers. Kamper was dienstweigeraar en organiseerde Esperantocursussen. In Nieuwe Niedorp predikte de christen-socialistische dominee Nico Schermerhorn. Hoewel hij niet direct betrokken was bij de kolonie, had hij wel grote invloed op het denken en doen van veel van zijn volgelingen. Volgens Kamper was zijn voorstel een middel om de duurte te bestrijden. De redactie kon hiermee instemmen ‘mits krachtig en zakelijk aangepakt door ernstige menschen’.
Binnen partijverband bleef de associatiegedachte de gemoederen bezig houden. Zo schreef ‘T. v. de Horst’ over coöperatie, associatie en bedrijfsorganisatie. In Amsterdam vonden in 1923 en 1924 enkele goedbezochte gezamenlijke vergaderingen plaats van SP en GGB over de productieve associatie en de vakbeweging. Discussie was er vooral over welk van de twee belangrijker was. Lansink jr. stond op het standpunt dat de vakbeweging belangrijker was dan de productieve associatie. Kamstra had de tegenovergestelde mening. Volgens Kolthek ‘ontbrak het beide sociale organisaties aan goede leiding en een socialistisch bewustzijn’.

Socialisatie van bovenaf
Ook de sociaal-democratie stond nu meer open voor de coöperatiegedachte. Al in de woelige rode novemberdagen van 1918 kwamen SDAP en NVV op voor de ‘socialisatie van alle bedrijven die daarvoor in aanmerking komen’. Het NVV belegde in 1920 zelfs een congres over deze problematiek. De vanuit deze hoek komende gedachten over medezeggenschap en socialisatie stonden ver af van de praktijk van GGB, dat juist het initiatief van onderop en de zelfwerkzaamheid van de arbeiders bepleitte. SP-lid Willem Sligting was in het GGB-orgaan Vrije Arbeid zeer kritisch over het uit NVV kring afkomstige Rapport Bedrijfsorganisatie en Medezeggenschap. De fabrieken kwamen niet toe aan de arbeiders, maar aan ‘de gemeenschap’, dat wil zeggen een minister zou de raad van toezicht voorzitten. Daarnaast zou het personeel vertegenwoordigd worden door een personeelsraad. De voormalige eigenaars konden bovendien rekenen op een redelijke schadevergoeding. GGB en NVV stonden zeer ver van elkaar.

Verdeeldheid
De linkse beweging was sterk verdeeld over het nut van de coöperaties onder het kapitalisme. GGB onder leiding van Kamstra was het meest positief. Het NAS was het intern niet eens en kon eigenlijk niet tot een afgerond standpunt komen. Dit leidde tot confrontaties op het sociale vlak in de Amsterdamse bouwvakwereld. De CP had weinig sympathie voor de associatiegedachte en oriënteerde zich vooral op de verovering van de staatsmacht, als voorwaarde voor een succesvolle toepassing ervan. De SP onder leiding van Kolthek nam vooralsnog een middenpositie in. De associatie, mits socialistisch georiënteerd, kon een rol spelen in de voorbereiding op vormen van productie in een niet meer kapitalistische maatschappij. Dat lag vooral op het vlak van de verhoging van het bewustzijn. Illusies moesten daarbij vermeden worden, het was een van de middelen van de socialistische beweging en zeker niet belangrijker dan de onafhankelijke vakbeweging. De SDAP was vooral enthousiast over verbruikerscoöperaties.

De Woelrat
Wat kunnen wij hier in het jaar 2009 met dit soort discussies en experimenten? Begin jaren tachtig liep ik in het kader van mijn opleiding aan de Haagse Sociale Academie een zogeheten snuffelstage bij de linkse drukkerij ‘De Woelrat’ die was gevestigd in mijn toenmalige woonplaats Boskoop. Het sierheestercentrum Boskoop was een kleine agrarische gemeenschap waarbinnen de christelijke politiek dominant was. In deze collectieve drukkerij De Woelrat trachtten een handjevol compagnons om op basis van arbeiderszelfbestuur gezamenlijk een bedrijf te runnen. De drukkerij fungeerde tevens als vergadercentrum van de plaatselijke Pacifistisch Socialistische Partij (PSP) afdeling en nadat de restanten van de drukkerij verhuisd waren naar Den Haag en een ander adres in Boskoop, startten we hier een collectieve boekhandel onder de provocerende naam ‘De Vijfde Colonne’ en uitgeverij ‘Kronstadt Kollektief’. Ik heb hier veel van opgestoken, meer dan ik me aanvankelijk realiseerde.

Zonder illusies en zonder ridiculisering
Binnen de plaatselijke afdeling van de Socialistische Partij, of dat nu in hier in Breda is of in Amsterdam, proberen we ook een sfeer en situatie te creëren waarbinnen de leden zich naar vermogen en behoefte kunnen ontwikkelen en ontplooien. We zijn ons er van bewust dat dit alles nog steeds plaatsvindt onder de wetten van de kapitalistische wareneconomie. Maar juist omdat we niet kunnen afwachten tot de laatste definitieve en triomferende stormloop op de commandocentra van het kapitalisme heeft plaatsgevonden, proberen we hier en nu al iets van die toekomstige maatschappij te realiseren. Niet om ons daarmee in slaap te laten sussen en tevreden te zijn met een lege dop. Het biedt ons de gelegenheid het genoegen te proeven van een maatschappij zonder bazen en uitbuiters. Om onze spieren te oefenen en onze gedachten te focussen op een tijd waarin voor het kapitalisme geen plaats meer zal zijn. Zonder illusies en zonder ridiculisering.

Advertenties

Socialismedag 2009 SP Breda – inleiding Patrick Zoomermeijer

Filed under: Gastposting,Socialisme — platformrosa @ 1:25 25

Voor de Socialismedag van de SP-afdeling Breda op 9 mei 2009 was ik gevraagd een inleiding te even over het boekje “Loon, Prijs en Winst” van Karl Marx.

Loon, Prijs en Winst is gedrukte versie van de inleiding die Marx gaf op een bijeenkomst van de eerste socialistische internationale (waar toen ook nog anarchisten bij waren aangesloten) in 1865. In Loon,
Prijs en Winst beschreef Marx in betrekkelijk simpele bewoordingen zijn zogenaamde “arbeidswaardetheorie”, die hij later, vanaf 1867, in de diverse delen van Das Kapital (Het Kapitaal) verder uit zou werken.
Daarmee vormt het boekje Loon, Prijs en Winst (in Nederlandse vertaling) een prima inleiding van Marx zelf op de marxistische economie. Een aanrader!

In de inleiding die ik op de Socialismedag gaf heb ik geprobeerd de basis van de marxistische economie en haar kritiek op de kapitalistische economie te schetsen. Op veel onderwerpen heb ik door tijdsgebrek niet diep in kunnen gaan, hoezeer ze die aandacht ook verdienen. Maar ik hoop dat na mijn inleiding duidelijk is geworden wat de marxistische visie is op lonen, prijzen en winst, en hoe ze tot stand komen. Ik hoop ook dat dat een bijdrage levert aan het begrip van de dagelijkse uitbuiting onder het kapitalisme, en een aanzet geeft tot verzet tegen deze uitbuiting.

Met socialistische groet,

Patrick Zoomermeijer
rodezaanstreek@gmail.com

Hoe werkt het kapitalistisch systeem?
Inleiding tot de politieke economie

Overal waar je kijkt, zie je hetzelfde. Topdrukte bij het UWV, uitzendkrachten die als eerste hun baan verliezen maar ook weer alleen via uitzendbureaus weer aan werk kunnen, winkelcentra en yuppenwoningen waar ooit fabrieken stonden. Mensen moeten alle zeilen bijzetten om het hoofd boven water te houden. Dit is Europa in de 21ste eeuw.
Hoewel de heersende klasse beweert dat economie te ingewikkeld is voor gewone mensen en dat ze het toch niet begrijpen, vinden socialisten economie heel belangrijk. Economie legt uit hoe de rijkdom van onze maatschappij geproduceerd en verdeeld wordt. Vandaag de dag worden zaken die mensen nodig hebben niet gemaakt, zoals betaalbare medicijnen voor armen, en als ze wel gemaakt worden, kunnen we ze in veel gevallen niet betalen.
Wanneer we meer loon vragen, wordt ons verteld dat het onbetaalbaar is, dat we moeten wachten tot de economie er weer bovenop is en dat de stijgende loonkosten een rem zijn op de economische groei. De regeringspolitiek kan de economie beïnvloeden, maar de kapitalistische regeringen kunnen de fundamentele problemen uiteindelijk niet oplossen: uitbuiting, werkloosheid, massale armoede en regelmatig terugkerende economische crisissen. Daarom vechten socialisten niet alleen voor de beste levensomstandigheden die er mogelijk onder het kapitalisme, maar vechten socialisten ook voor de omverwerping van dit systeem en de vervanging ervan door het socialisme.
Een begrip van hoe het kapitalisme werkt is belangrijk als we die strijd willen voeren.

Wat is kapitalisme?

Kapitalisme is gebaseerd op het privé-eigendom van de productiemiddelen: de bedrijven, de machines, de winkels en het financiële systeem.
Kapitalisten verkrijgen hun inkomen uit dit eigendom, door winst uit hun investeringen te halen, en niet door zelf productieve arbeid te verrichten, zoals arbeiders. Een arbeider aan de andere kant, nu ook vaak apolitiek ‘werknemer’ genoemd, moet zijn arbeidskracht verkopen. Een arbeider verkoopt zijn vermogen om te werken, om te produceren, en krijgt daar een loon voor terug.
Overigens, sommige delen van de economie kunnen publiek eigendom zijn, maar de grote privé-bedrijven vormen het belangrijkste deel van de economie.

Het privé-eigendom begon niet pas met het kapitalisme, dat slechts 250 jaar bstaat, heel erg kort dus.
Ook eerdere maatschappijen, zoals de slavenmaatschappij en het feodalisme waren op het privé-eigendom gebaseerd. Ook toen werden gewone mensen uitgebuit. Slaven werkten en kregen alleen voedsel en onderdak; lijfeigenen werkten een deel van de week op de landgoederen van de landheer of gaven een deel van hun oogst aan hem, of allebei.
De manier waarop arbeiders onder het kapitalisme uitgebuit worden, is anders. De lijfeigene had meestal een stukje land in bezit of had er rechten op. Voedsel en andere levensnoodzakelijkheden werden meestal door henzelf gemaakt. De arbeiders van vandaag kunnen hun eigen voedsel niet meer kweken of hun eigen kleren maken. Ze worden gedwongen voor een baas te werken om de eindjes aan elkaar te knopen.
Daarom noemde Karl Marx, de Duitse radicaal-socialist, het kapitalisme de “veralgemeende warenproductie”. Dat is het idee van het marktsysteem: alles is te koop, alles is een waar. Men noemt het de ‘vrije markt’. Er is echter niets vrij aan de markt als je een laag-betaalde baan hebt. En kan er vrijheid zijn in een wereld waar alles verdeeld wordt door een klein aantal grote bedrijven, en die de wereldeconomie domineren?

Arbeiders creëren de rijkdom

Een blik op het inkomen en de levensstijl van de grote bazen en de rijken, één blik op de grote en vaak zeer mooie gebouwen in onze steden, de rijken die booschappen doen in de PC Hooftstraat, kan slechts tot één conclusie leiden: Nederland is geen arm land.
Wie heeft echter die rijkdom gecreëerd? Wie heeft de flats en de paleizen, de auto- en spoorwegen gebouwd? De bron van alle rijkdom in de kapitalistische maatschappij is de arbeid van de arbeidersklasse. De arbeidersklasse bestaat niet alleen uit fabrieksarbeiders die werken met hun handen; het is de grote meerderheid van de bevolking die leeft door hun arbeidskracht – hun vermogen om te werken – te verkopen. Als we spreken over de arbeidersklasse bedoelen we dan ook zowel de bouwvakkers als kantoorpersoneel, chauffeurs en winkelbedienden, horecapersoneel en mensen die werken in de zorg.
Sommige arbeiders kunnen misschien een aantal aandelen bezitten, maar ze zullen nog steeds moeten werken om voldoende inkomen te verkrijgen. Werklozen en arbeiders in deeltijd behoren nog steeds tot de arbeidersklasse – het is de fout van het systeem dat ze geen recht op werk hebben.
Het is de arbeid die zaken hun waarde geeft in de marxistische zin van het woord. De natuur levert de grondstoffen, de lucht, het water, de mineralen en het voedsel dat we nodig hebben om te leven. We kunnen echter de meerderheid van de natuurlijke bronnen niet rechtstreeks gebruiken – ze moeten bewerkt worden om ze voor ons nuttig te maken. Regen bijvoorbeeld kan alleen waarde krijgen wanneer het bewerkt wordt tot drinkwater. Dus het moet worden opgepompt, gefilterd, verplaatst naar de plaats van consumptie via flessen of leidingen.

Wij maken het geld

Rondlopen in een supermarkt kan zeer frustrerend zijn, vooral als je niet vindt wat je zoekt. Wat opvalt in een supermarkt is de enorme variatie in de prijzen voor de goederen. Waarom zijn alle prijzen anders?
Kapitalistische economen beweren dat het allemaal afhangt van ‘vraag en aanbod’. Als ik 1.000 ijsjes heb en slechts 1 persoon wil er één kopen, dan zullen ze heel erg goedkoop zijn. Als ik slechts 1 ijsje heb en 1.000 mensen willen het kopen, zal dat ijsje voor een klein fortuin verkocht worden. Dit begrijpt iedereen. Maar dit verklaart nog niet de prijzen, want uiteindelijk zullen alle prijzen zich gelijkschakelen, worden uitgesmeerd. Als 1.000 mensen ijsjes willen, zal dat meer verkopers ter ore komen, en wordt de schaarste opgelost.
Nee, wat een waar duurder maakt dan het andere, hangt in laatste instantie niet af van vraag en aanbod, maar van de arbeidstijd die nodig is om het die waar te produceren.
Dit is de kern van de “arbeidswaardetheorie” die Marx meehielp te ontwikkelen. De wet van vraag en aanbod kan misschien uitleggen waarom een Rolls Royce op het ene moment voor 200.000 euro verkocht wordt en op het andere moment voor 175.000 euro. Maar ze kan echter niet verklaren waarom een handgemaakte en bestelling geleverde Rolls Royce altijd duurder zal zijn dan een op een lopende band in massa geproduceerde Hyundai. Dit komt doordat er veel meer arbeidstijd in de productie van een Roll Royce kruipt dan in het maken van de Hyundai.

Wat heeft dit met de prijzen van goederen te maken?
Geld lijkt ons leven te beheersen. Er is er nooit genoeg. De kern is echter dat het de arbeidersklasse is die het geld maakt. Geld is de maat van de waarde. In plaats van “het aantal minuten of uren arbeidstijd” dat het duurt om bijvoorbeeld een blik bonen te maken, hangt er een prijskaartje aan: geld is de uitdrukking van de waarde in de echte wereld. Het is uiteraard zeer onpraktisch als iedereen met elkaar goederen zou ruilen: de kapitalistische maatschappij heeft een uitdrukking nodig voor de waarde van een goed. Er is een uitdrukking nodig die door iedereen gebruikt wordt en dus een uniform systeem vormt. Geld is een dergelijke uitdrukking van de ruilwaarde. Marx noemde het de “universele ruilwaarde”.

Wij produceren de winsten

We hebben het al over kapitalisme gehad, maar wat is “kapitaal”? Een koffer vol briefjes van 50 euro onder je bed is leuk om hebben, maar het is geen kapitaal. Kapitaal is geld, machines en materialen die samengebracht worden om arbeiders aan het werk te zetten.
Arbeiders zijn de bron van de rijkdom. Maar bovenal zijn arbeiders de bron van de nieuwe weelde die de levensstijl en de investeringsplannen van de bazen mogelijk maakt. Hoe is dit mogelijk?
Deze grote zwendel, deze oplichting gebeurt niet openlijk. Als iemand 38 uur werkt, krijgt hij/zij het ‘gebruikelijke loon’ en komt hij/zij thuis met geld goed voor 38 uur werk. Het is een van de grote mythes van het kapitalisme, dat werk gebaseerd is op een ‘goed dagloon voor een goede dag werk’. Als we een blik werpen op de werkdag, kunnen we die mist doen opklaren.

De werkdag
Stel, een persoon werkt 8 uur per dag. In die periode wordt 8 uur arbeidstijd gespendeerd in de productie van goederen of diensten. Maar de werknemer zal nooit die 8 uur uitbetaald krijgen in de vorm van loon! Als de arbeider de volledige opbrengst zou krijgen van hetgeen hij/zij gemaakt heeft, zou er geen winst zijn en zou het bedrijf failliet gaan.
De eerste uren van de werkdag produceert de arbeider genoeg goederen of diensten, om zijn loon te betalen. Met dat loon kan de arbeider zijn huur of hypotheek, zijn energierekening, zijn eten, zijn lidmaatschap van de voetbalclub etcetera betalen. Kortom: hij werkt dan genoeg om in zijn onderhoud te voorzien, zodat hij elke dag weer fris op zijn werk verschijnt.
Het zou zo maar kunnen dat de arbeider al in 4 uur werk per dag in zijn onderhoud kan voorzien. Maar hij kan echter niet na 4 uur naar huis gaan: de arbeider moet nog verder werken voor de baas, onbetaald, en dus gratis. Iedere dag, maken arbeiders hun bazen rijker.
Deze extra arbeid noemde Marx de” meerwaarde”. Deze meerwaarde kan worden opgedeeld in bijvoorbeeld de huur van de werkplaats of het kantoor aan de verhuurder, rente aan de bank voor bedrijfsleningen en natuurlijk winsten voor de baas.
Alles dat in de winkels verkocht wordt, heeft een beetje meerwaarde in zich, en wanneer de waren worden verkocht realiseert de kapitalist die meerwaarde in de vorm van “winst”. Een daar doet de kapitalist het voor! Alle winst is uiteindelijk dus voortgekomen uit de onbetaalde arbeid van de arbeidersklasse.

Sommigen zeggen dat het de consumenten zijn en niet de arbeiders die uitgebuit worden.
Dit argument zou betekenen dat bazen meer geld vragen dat het eigenlijk kost – ze beroven de consument. Het is zeker waar dat winkels ons steeds zullen proberen te bestelen als ze dat kunnen. Maar nieuwe rijkdom komt niet hoofdzakelijk uit dat soort praktijken.

Voorbeeld:
Als ik een auto heb die 1.000 euro waard is en ik verkoop die voor 1.500 euro, dan heb ik 500 euro gewonnen en de koper heeft 500 euro verloren. Er is een overdracht van geld van de koper naar mij. Er is echter geen nieuwe rijkdom gecreëerd, er is niets geproduceerd, de auto was er al. Dit is dus geen productie, dus wordt er geen waarde gecreeerd.

Wat bepaalt welk deel van de arbeidsdag er naar de arbeider gaat in de vorm van loon, en hoeveel er naar de kapitalist gaat in de vorm van meerwaarde of winst?
De baas zal proberen de lonen en de “noodzakelijke arbeidstijd” (de tijd waarin de arbeider goederen of diensten produceert die een waarde hebben gelijk aan het loon dat uitbetaald wordt) zo laag mogelijk te houden om de winsten op te drijven. Uiteindelijk wil hij net genoeg loon geven om de arbeider als het ware ‘in leven’ te houden om terug te laten komen om te werken en om een nieuwe generatie arbeiders te laten opgroeien. Maar zelfs dat is geen vaststaand gegeven. In periodes van hoge werkloosheid zal het de baas niet kunnen schelen als de arbeider ongezond wordt door de lage lonen – zolang er anderen zijn om zijn/haar plaats in te nemen. Vandaag hebben veel gezinnen twee inkomens nodig om genoeg geld te hebben om een gezin te onderhouden en dus een nieuwe generatie arbeiders op de wereld te zetten. De werkende klasse moet de balans in de andere richting duwen. Door zich te organiseren in een vakbond en te strijden voor hoger loon en betere arbeidsomstandigheden kunnen de arbeiders de bazen dwingen een deel van hun meerwaarde of winst op te geven.

De kapitalist kan van zijn kant proberen de meerwaarde te vergroten door de arbeiders harder te laten werken, en zo de productie te verhogen.
Hij kan de arbeiders dwingen harder te werken. Hij kan daar ofwel brute uitbuitingstactieken voor gebruiken, ofwel met bonussystemen werken om de arbeiders te verleiden. Bonussystemen zullen zelden de arbeiders compenseren voor de extra meerwaarde die geproduceerd wordt, anders zou de baas ze niet introduceren. De meeste systemen met bonussen werken ook nog eens verdelend – ze zetten de ene arbeider op tegen de andere. De baas zal arbeiders tot op het merg willen uitzuigen. Maar het menselijk lichaam heeft zijn grenzen. Op een bepaald moment zullen we kwaad worden. En bazen hebben honger voor meer winst dan ons zweet kan leveren.

De machine beheerst ons leven

Het geheim van de ontwikkeling van het kapitalisme ligt in het gebruik van machines. Iemand die moderne machines gebruikt zal in het algemeen altijd productiever en dus winstgevender zijn dan een arbeider met oude (of zonder) machines. Zo is de industrie in Nederland over het algemeen inderdaad moderner dan de traditionele industrie in bijvoorbeeld Belgisch Wallonië. Van stoomkracht tot de meest moderne computergestuurde productiesystemen, het is altijd het zelfde liedje geweest. Het versnellen van de productie om zo snel mogelijk de loonkosten te produceren en dus de meerwaarde per arbeider massaal te verhogen. In moderne auto-fabrieken worden de lonen zo snel geproduceerd dat de arbeiders voor feitelijk een groot deel van het jaar gratis werken voor de baas.

Nieuwe technologie biedt het potentieel om de werkweek te verkorten tot een paar uur. Onder kapitalisme betekent die ‘arbeidsbesparende techniek’ echter een mes in onze rug.
De kosten van de machines zijn zo hoog dat de baas de productie opdrijft om schulden af te betalen. En de machines vervangen arbeid. Dit feit bleef verborgen gedurende de grote economische groei van 1950-1973. Terwijl grote investeringen plaatsvonden in lopende band-systemen (bijvoorbeeld in autofabrieken), waren nog steeds grote aantallen arbeiders nodig om de machines te bemannen. De hedendaagse technologie heeft echter steeds minder arbeiders nodig.

Ze gokken met ons geld

In de beginperiode van het kapitalisme was het familiebedrijf een normale zaak. Toen ‘efficiëntere’ bedrijven andere opslokten, begonnen de grote bedrijven de wereld te beheren. Denk aan hoe Albert Heijn begon als kruidenier in de Zaanstreek, maar nu een gigantische multinational is die andere bedrijven opslokt en kleine kruideniers kapot concurreert.

Terwijl de meerwaarde steeds groter werd, konden financiële instellingen het geld dat door arbeid werd gecreëerd, gaan verhandelen. Grote banken werden giganten. Bouw- en verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen zijn ontwikkeld om het geld te verhandelen en er winst op te maken. De moderne kapitalist heeft het bedrijf waarin hij investeert misschien nooit van binnen gezien! Het tijdverdrijf van de kapitalisten bestaat erin met ons geld te gokken door die aandelen uit te kiezen waarmee ze denken het meeste geld te kunnen verdienen. De grootste casino’s bevinden zich op de ‘financiële markten’. Door het kopen en verkopen van munten wordt dagelijks honderden miljarden euro over de hele wereld verhandeld. En dan vertellen ze ons dat er geen geld is voor sociale zekerheid!

De markt werkt niet

Als het kapitalisme winst blijft maken, waarom stort de economie dan ineen? Waarom is er massale werkloosheid? Wat is er mis met de markteconomie?

Daar zijn twee hoofdredenen voor:
1) De tendens van de dalende winstvoet
Kapitalisten investeren hoge sommen in machines om de meerwaarde die iedere arbeider produceert te vergroten. Terwijl de arbeiders enorme winsten produceren, kan er een trend zijn waarbij de kosten van de machines de winst voor de bazen doet dalen.
2) Problemen in de markt
Arbeiders worden niet voor een volledige werkdag betaald. Ze kunnen dan als arbeidersklasse, die immers ook de consumenten zijn, ook niet alle goederen en diensten die ze produceren terugkopen. Uiteindelijk zorgt het kapitalisme voor “overproductie”: er wordt meer geproduceerd dan de maatschappij kan kopen. In de kapitalistische markteconomie is er geen rationele, democratische controle op de productie.

Verklarende woordenlijst:

Absolute meerwaarde: de meerwaarde die geproduceerd wordt door de werkdag langer te maken.
Kapitaal: geaccumuleerde rijkdom die gebruikt wordt om arbeidskracht uit te buiten en meerwaarde te creëeren. Waarde die waarde voortbrengt: het groeit (“accumuleert”) door uitbuiting.
Kapitalisme: de productiewijze die gebaseerd is op de productie van waren, met een klassensysteem van loonarbeid en privé-eigendom van de productiemiddelen.
Waar: een product of dienst die geproduceerd wordt voor verkoop op de markt. De waarde ervan wordt gemeten aan de hand van de “gemiddelde maatschappelijk noodzakelijke arbeidstijd” die nodig is om het te produceren – de gemiddelde productietijd onder de gegeven sociale omstandigheden.
Constant kapitaal: kapitaal dat in machines en grondstoffen zit, ook wel “dode arbeid” genoemd.
Krediet: het algemeen systeem van lenen voor winst.
Ruilwaarde: de waarde van een waar vergeleken met andere waren. Bijvoorbeeld: 1 jas = 2 paar broeken = 50 EURO. Ze wordt gemeten door de maatschappelijk noodzakelijke arbeidstijd van de te ruilen goederen.
Arbeidskracht: het vermogen om te produceren. Voor de prijs ervan (lonen) zie: noodzakelijke arbeidstijd.
Noodzakelijke arbeidstijd: het deel van de werkdag waarin de goederen geproduceerd worden die nodig zijn om de loonkosten te betalen.
Organische samenstelling van het kapitaal: de verhouding tussen de waarde van dode arbeid (machines en grondstoffen) en arbeidskracht in een kapitalistische industrie of economie.
Uitbuitingsgraad (of meerwaarde): de hoeveelheid onbetaalde arbeid (meerwaarde) tegenover de hoeveelheid betaalde arbeid.
Relatieve meerwaarde: meerwaarde gecreëerd door de arbeidstijd te verminderen om iets te produceren (in kortere tijd wordt evenveel geproduceerd).
Meerwaarde: rente en winst, de onbetaalde arbeid van de arbeidersklasse.
Gebruikswaarde: het nut van een bepaald object.
Waarde (of ruilwaarde): de ‘lijm’ die de kapitalistische economie samenbindt. De waarde van een waar is gemeten door de arbeidstijd die in de productie ervan vervat zit. Het toont zich in vergelijking met andere producten, als ruilwaarde. Drie vormen: goederen, geld en kapitaal.
Variabel kapitaal: lonen. Het deel van het totaal kapitaal dat gebruikt wordt om arbeidskracht te kopen.

Literatuurlijst:

Een aantal brochures en boeken die dieper ingaan op de materie van de marxistische economie zijn:

3 mei 2009

Socialismedag SP Breda

Filed under: Aankondigingen,Socialisme — platformrosa @ 6:30 30

Op zaterdag 9 mei is wederom een editie van de jaarlijkse Socialismedag in Breda. De dag duurt van 11.00 tot 16.00 uur, wordt gehouden in gemeenschapshuis De Poelewei aan Mgr. de Vetstraat in Breda, en staat dit jaar in het teken van ‘politiek en economie’. Er zijn inleidingen over coöperaties, arbeiders-zelfbestuur, de economische visie van Karl Marx en uiteraard ook over de kredietcrisis. Ook is er een politieke markt waar informatie en materiaal van verschillende organisaties verkrijgbaar is. Deelname is, net als door de SP verzorgde lunch, gratis. Aanmelden is wenselijk in verband met de lunch, maar niet verplicht.

Succesvolle 1 mei demonstratie in Breda

Filed under: Socialisme — platformrosa @ 6:11 11

Overgenomen van http://www.breda.sp.nl

Het comité Laat de Rijken de Crisis Betalen heeft op 1 mei een succesvolle demonstratie georganiseerd in Breda. In verband met de gebeurtenissen op Koninginnedag was de demonstratie wat ingetogener dan gepland en werden onder andere de fluitjes thuisgelaten. Desalniettemin was het een sfeervolle manifestatie op het Van Coothplein en een levendige demonstratie door de binnenstad. Hieronder vind je een fotoverslagje.

Spandoek
Over de slogan kon weinig misverstand bestaan

Johan wordt geinterviewd
Johan wordt geïnterviewd

Peter en Ben
Peter en Ben

Peter Storm
Peter Storm brengt de stemming erin

Johan spreekt de aanwezigen toe
Johan spreekt de aanwezigen toe

Peter is er natuurlijk ook
Waar iets te doen is in Breda, is Peter er natuurlijk ook…

René houdt een vurig betoog te midden van de fotografen
René houdt een vurig betoog te midden van de fotografen

Dick zorgde voor de - veganistische! - soep
Dick zorgde voor de – veganistische! – soep

Maurice worstelt met het spandoek
Maurice worstelt met het spandoek

demo 1
demo 2
demo 3
Tijdens de demonstratie

Inleiding Ron Blom 1 mei viering Nijmegen

Filed under: Historie,Socialisme — platformrosa @ 6:05 05

De noodzaak van een strijdbare en democratische arbeidersbeweging als beste middel tot ‘inburgering’

Wellicht goed om te beginnen met mezelf te introduceren:

  • Al vanaf begin jaren tachtig van de vorige eeuw actief in de socialistische beweging, aanvankelijk in een kleine christelijke agrarische gemeenschap Boskoop. Ook hier was ik betrokken bij een gezamenlijke Dag van de Arbeidviering die opgeluisterd werd door het koor De Rooie Dendrons (naar de plaatselijk gekweekte Rhododendron). In de maanden voorafgaand aan 1 mei trachtten we onze muzikale kwaliteiten aan te doel sluiten bij de grootse idealen die wij deelden.
  • Op het moment ben ik actief in de vakbeweging (ABVA-KABO) en op de linkervleugel van de SP
  • De laatste paar jaren publiceerde ik diverse boeken, waaronder mijn proefschrift ‘Niet voor God en niet voor het Vaderland. Linkse soldaten, matrozen en hun organisaties tijdens de mobilisatie van ‘14- ‘18’, het boek ‘De oude Socialistische Partij van Harm Kolthek. Ontstaan, opkomst en ondergang van een ‘libertair-socialistische’ partij (1918-1928)’ en publiceer ik in diverse historische jaarboeken en andere tijdschriften
  • Ik laat me graag inspireren door de volgende uitspraak van de door de fascisten vermoorde Italiaanse marxist Antonio Gramsci: ‘de vergissing van de intellectueel bestaat hierin, dat hij gelooft dat men kan ‘weten’ zonder te begrijpen en vooral zonder te voelen, zonder gepassioneerd te zijn (niet alleen voor het weten op zich, maar voor het object daarvan).’

Jeroen Breekveldt, die ik wel vaker tegengekomen was, vroeg mij of ik interesse had om te komen spreken op deze eerste mei-bijeenkomst van Doorbraak te Nijmegen.

Het verzoek was aanvankelijk om in te gaan op het thema (gast)arbeidersstrijd, link naar de slappe opstelling van de vakbeweging en stil te staan bij de ontwikkeling dat een deel van de arbeiders nu voor de islamofobe PVV-leider Geert Wilders valt.

Ik bevond mij op dat moment midden in een verhuizing, c.q. verbouwing binnen Amsterdam Zuidoost. Of ik ook nog even een titel wilde doorgeven. Daar was ik al snel uit en gedurende mijn fysieke inzet bij een succesvolle overtocht en intrek in ons nieuwe huis vond ik ook nog tijd om na te denken over een nadere invulling van het thema.

Als onderwerp stelde ik voor: De noodzaak van een strijdbare en democratische arbeidersbeweging als middel tot ‘inburgering’.

Eerst was dat nog zonder aanhalingstekens, maar Jeroen gaf tijdens een telefonisch onderhoud aan dat de mensen van Doorbraak niet zo enthousiast waren over die inburgering. Dit probleem was dan ook snel opgelost, want dat vind ik ook.

Toch denk ik dat de dialectische problematiek tussen enerzijds gezamenlijk optrekken voor gelijke rechten en anderzijds het recht op eigenheid belangrijke historische parallellen kent. Ook op internationaal vlak komen we als socialisten op voor verbroedering en verzustering van alle onderdrukten op wereldschaal. Daarbij weten we natuurlijk helemaal niet hoe zo’n nieuwe globale socialistische wereldcultuur er uit zal zien.

Zal het een naar elkaar toe groeien zijn van de verscheidene inheemse en eigen culturen resulterend in iets nieuws? Zullen de met verdwijnen bedreigde talen onder de nieuwe omstandigheden juist beter kunnen gedijen? Of zal het Angelsaksische Coca-Cola model de wereld nog verder beheersen? Het is denk ik heel lastig om daar hier en nu iets definitiefs over te zeggen.

Waar we wel iets over kunnen zeggen is wat er gebeurt als onderdrukte groepen als arbeiders in beweging komen om hun lot te verbeteren of om hun positie te verdedigen.

Ik wil vanavond stil staan bij twee voorbeelden die mij al snel te binnen schoten. Het ene geval betreft de organisatievorming van het Amsterdamse joodse proletariaat gedurende haar vlegeljaren in de periode aan het einde van de voorlaatste eeuw (1890-1894). Dit is in een groot aantal opzichten een positief voorbeeld van een offensief gevecht.

Het tweede geval gaat over de bezetting van Ford Amsterdam in de periode 1980-1981. Bij dit bedrijf probeerden de autochtone en allochtone werknemers tevergeefs het sluiten van het autoproductiebedrijf te voorkomen.

ANDB

Aan het eind van de negentiende eeuw probeerden ter linkerzijde twee stromingen een steeds grotere vat te krijgen op het joodse kiezerscorps. Enerzijds de radicale democraten met sociale inslag en anderzijds de sociaal-democraten.

Vooral tussen 1892 en 1897 vond er in het politieke denken onder de onbemiddelde joden van Amsterdam een belangrijke evolutie plaats. Een groot deel vond al voor de oprichting van de Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkers Bond (ANDB) op 18 november 1894 de weg naar het socialisme en ging daardoor ook steeds meer afstand nemen van de godsdienst en joodse kerkelijke organisaties. De religieuze leiders probeerden de eigen joodse zuil in stand te houden en zagen niets in vermenging met niet-joden.

Die evolutie had ook te maken met het feit dat een aantal joodse ANDB bestuurders, waaronder Henri Polak, Dolf de Levita en Jos Loopuit in de op 26 augustus 1894 opgerichte zogenaamd parlementair-socialistische partij (SDAP) van meet af een rol van betekenis speelden. Daarnaast waren er ook vrouwen als de gezusters Grietje en Mietje Cohen actief in de progressieve beweging. Het gegeven dat de jonge De Levita en Polak (beiden waren geboren in 1868) behoorden tot de enkelingen die fatsoenlijk Nederlands spraken en schreven droeg hier eveneens aan bij. Hun snelle opkomst in de beweging dankten ze in de eerste plaats hieraan.

Aanvankelijk bestond de aanhang van de voorloper van de SDAP, de SDB aangevoerd door Ferdinand Domela Nieuwenhuis, vooral uit al of niet zelfstandige ambachtslieden. En juist onder deze ambachtslieden heerste een sterk antisemitische traditie. Daarnaast was de joodse massa nogal verknocht aan het huis van Oranje en stond ze in eerste instantie uiterst vijandig tegenover het socialisme.

De geringe ontvankelijkheid van joden voor socialistische ideeën had ook te maken met het feit dat althans het armste deel van de joodse massa, samengepakt in miserabele krotten en sloppen van de oude Jodenbuurt, weinig mogelijkheden tot contact met ‘anders denkenden’ had. En is dan ook zeer waarschijnlijk geen toeval dat vrijwel alle joodse socialisten van het eerste uur woonden in aan de oude joodse wijk grenzende buurten met een overwegend christelijke bevolking.

De vakorganisatie ANDB en de revolutionaire en parlementaire vleugels van de socialistische beweging slaagden er aan het eind van de negentiende eeuw in om vaste voet te krijgen bij de Amsterdamse joodse arbeiders, waarvan het merendeel uit diamantbewerkers bestond. De zogeheten diamantcrisis deed daarbij het zijne en de joodse vakbondsactivisten waren succesvol in het veroveren van de hegemonie binnen de vakbeweging van de diamantbewerkers (waaronder ook christenen). Diezelfde voorlieden speelden ook weer een hoofdrol in de belangrijkste socialistische partij, de SDAP.

De vrijzinnig-liberale Radicalen ontwikkelden zich steeds meer in antisocialistische richting. De socialisten combineerden kiesrechtstrijd met vakbondstrijd. Bovendien bood de beweging een platform voor de integratie en emancipatie van het joodse volksdeel. Overigens zonder dat de joodse wortels definitief doorgesneden werden. En zonder dat ze vervielen tot louter antireligieuze agitatie en propaganda.

Ford Amsterdam

In de zomer van 1980 ontdekten werknemers, vakbonden en ondernemingsraad bij Ford Amsterdam dat ergens ver weg de werkgelegenheid in de hoofdstad werd ondermijnd.

In december 1981 sloot een Ford-Tribunaal een periode af van bijna anderhalf jaar, waarin 1325 werknemers – en velen met hen – onophoudelijk strijd voerden tegen de macht van een multinationale onderneming.

Die strijd werd verloren: de werkgelegenheid is weg. En het is maar een schrale troost voor de Ford-werknemers en hun gezinnen om te weten dat zij als geen ander zichtbaar hebben gemaakt hoe onze samenleving functioneert: het bedrijfsleven, de publieke opinie, de politiek, de internationale organen, de rechterlijke macht. De werknemers van Ford hadden het gelijk aan hun zijde en bleven zitten met de kater van de nederlaag.

Bij dit bedrijf werkten vijfhonderd Turken, honderdvijftig Spanjaarden, honderdvijftig Surinamers en Antillianen en nog honderd buitenlanders van andere nationaliteiten. Terwijl zij het meest kwetsbaar waren vochten ze schouder aan schouder met hun Nederlandse collega’s.

Zonder hen was er van daadwerkelijk verzet geen sprake geweest. In het aangrijpende fotoboek dat hiervan verschenen is, onder de titel ‘De kater van het gelijk. Een aanklacht tegen de praktijken van het Ford-imperium’ lezen we de volgende uitspraken van Mario Gonzalez de Sousa:

‘Wij een cocktail van buitenlandse werknemers van verschillende rassen en nationaliteiten, zijn hierheen gebracht door Ford uit onze landen toen er in Amsterdam een tekort bestond aan het soort arbeiders dat men hier nodig had: Jonge mensen met veel energie, die uitgebuit konden worden in een lopende bandproces, dat ons verplichtte om constant onder een nerveuze spanning te werken en ons langzaam maar zeker kapot maakte. Diegenen die zich niet verzetten en ziek werden, werden ontslagen als de jaarcontracten vernieuwd moesten worden.’

En Leyla ILeri van de Turkse Vrouwenvereniging:

‘Degenen die in de goede jaren de Nederlandse economie moesten redden worden in deze tijd het eerst afgedankt. Alsof de buitenlandse werknemers de schuld zijn van de crisis! Dat zijn wij niet. En daarom is het onaanvaardbaar dat mensen die hier soms twintig jaar hebben gewerkt zonder pardon het land worden uitgezet.’

Dankzij het werk van de ondernemingsraad en de vakbonden bij Ford is voorkomen, dat buitenlandse werknemers die nog geen drie jaar onafgebroken bij Ford werkten, hun verblijfsvergunning verspeelden. De Amsterdamse Vreemdelingenpolitie maakte aanvankelijk fouten bij het verstrekken van verblijfsvergunningen, maar op last van de regering werden die fouten hersteld.

Het moge duidelijk zijn dat strijd op zich een belangrijke voorwaarde is, maar het gaat om meer. Het gaat om het verbinden met een internationalistisch socialistisch perspectief.

Hierbij staan hervormingen niet tegenover structurele maatschappijverandering. Het betreft de delicate band tussen hervormingen op basis van overwinningen, die de betrokkenen extra zelfvertrouwen en motivatie geven en het streefdoel van een klassenloze maatschappij.

In deze samenleving zullen zich ongetwijfeld ook conflicten voordoen op basis van sekse, leeftijd, seksuele geaardheid en of etnische, religieuze afkomst. Maar wellicht lukt het dan beter om deze conflicten geen destructieve dynamiek mee te geven, maar juist een bijdrage aan een veelzijdige, levendige menselijke maatschappij.

Eentje waarbij de tegenstellingen tussen de mensen niet aangewend worden door de bourgeoisie en haar lakeien om verdeeldheid en haat te zaaien. Een maatschappij gebaseerd op samenwerking op wereldschaal en in de buurt.

Een maatschappij waaraan we bijdragen naar vermogen en terugeisen naar behoefte.

Kortom een samenleving, zoals die in zovele utopieën beschreven wordt, maar die we wellicht ooit eens kunnen realiseren: een werkelijke socialistische maatschappij!

2 mei 2009

Presentatie Jaarboek Kritiek

Filed under: Aankondigingen — platformrosa @ 12:21 21

In mei zal het nieuwe nummer van Jaarboek Kritiek uitkomen. Op vrijdag 29 mei 2009 zal het tweede nieuwe nummer worden gepresenteerd tijdens een feestelijke boekpresentatie op het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. De presentatie begint om 16.00 uur. In het Jaarboek onder andere drie bijdragen over het internationalisme van de SP, van Ron Blom, Harry Westerink, en Pepijn Brandon.

Kritiek_flyer_2009.indd

26 april 2009

Valt er wat te vieren op de dag van de arbeid?

Filed under: Aankondigingen,Gastposting — platformrosa @ 10:59 59

A) Nee, rechts wint aan kracht en dat is slecht voor de mensen met lage inkomens.
B) Ja, de eerste Doorbraak-krant is uit!

1 Mei 2009. Bijeenkomst van Doorbraak, open voor iedereen.
Lezing, debat, krantpresentatie, poëzie, muziek en feest.

Rechten voor arbeiders zijn in een lange strijd verworven, maar staan onder druk. 1 Mei is al sinds 1890 in vele landen de dag om bij deze strijd stil te staan en om het bestaan van een arbeidersbeweging te vieren. Ook in Nijmegen wil de linkse basisorganisatie Doorbraak aandacht geven aan deze dag en de vraag stellen: Valt er eigenlijk nog wel wat te vieren? Rechts(-populisme) wint immers aan kracht, onder meer door het aanwakkeren van angst voor migranten, en lijkt zelfs populair te zijn onder een flink deel van de arbeiders in Nederland.

Bob Wester van Doorbraak gaat niet alleen in op de vraag wat de sociaal-economische plannen van Geert Wilders zouden kunnen gaan betekenen voor werkenden en mensen met een uitkering in Nederland. Wester zal vooral aangeven welke dilemma`s dit voor links oplevert en aanzetten geven voor een tegenstrategie vanuit de basis. Vooraf zal historicus Ron Blom, met voorbeelden uit de geschiedenis, aantonen waarom een strijdbare en democratische arbeidersbeweging het beste middel tot ‘inburgering’ is. Zo kunnen we de actualiteit, in het licht van de geschiedenis, beter lezen.

Ook zal er feest met muziek en gedichten zijn. Het eerste nummer van de Doorbraak-krant wordt gepresenteerd door redactiemedewerker Sandor Schmits. De muziek wordt verzorgd door de ‘gitaristen uit Deventer’ en er worden gedichten vanuit de onderkant van de samenleving voorgedragen door ‘Dwarsligger’.

Wij nodigen iedereen van harte uit om deze avond langs te komen, met ons mee te luisteren, te praten en de komst van onze nieuwe krant te vieren!

1 Mei
Grote Broek (de Klinker)
Van Broeckhuysenstraat 46, Nijmegen
Deur open 19:30 uur, aanvang 20:00 uur.

20 april 2009

Brochures voor Dummies

Filed under: Welkom en spelregels — platformrosa @ 1:40 40

Aangezien de website van Platform Rosa op Tomaatnet gaat verdwijnen (wegens het niet langer hosten van websites door de SP) zijn langzamerhand alle onderdelen hiervan overgeheveld naar dit blog. In het bijzonder de boekbesprekingen, de SP-documenten, en nu ook de brochures.
Planeconomie voor Dummies Russische Revolutie voor Dummies

16 april 2009

Laat de Rijken de Crisis Betalen

Filed under: Aankondigingen — platformrosa @ 10:43 43

Het comité ‘Laat de Rijken de Crisis Betalen’ organiseert op 1 mei een manifestatie/demonstratie in Breda. Vanaf 19 uur staan er standjes van verschillende organisaties op het Van Coothplein. De demonstratie begint rond 19.30 uur op het Van Coothplein, zal een lus maken door de Bredase binnenstad om uiteindelijk weer op het Van Coothplein te eindigen. Aan de politieke markt voorafgaand aan de demonstratie zullen verschillende organisaties deelnemen.

Met deze actie wil het comité – een initiatief van de Bredase SP – een krachtig tegengeluid laten horen tegen de heersende politieke opvatting dat het nodig is om twee jaar langer te werken, dat het gerechtvaardigd is om de pensioenen te bevriezen en de premies te verhogen, maar de hypotheekrenteaftrek voor miljonairs buiten beschouwing te laten; dat van werknemers een loonoffer wordt verwacht, maar dat aan de bonussen aan de top niet wordt getornd.

Logo Laat de Rijken de Crisis Betalen

Het comité is geïnspireerd door het nummer ‘Laat de rijken de crisis betalen’ van Drukwerk uit 1982. Het comité eist, dat de rekening van de kredietcrisis gelegd wordt bij degenen die mede-veroorzaker zijn. Men wil geen verhoging van de AOW-leeftijd, geen bezuinigingen op de zorg en de zorgtoeslag, en geen loonoffers voor de gewone werknemers.

Als alternatieven wil men onder andere herinvoering van de hoogste belastingschijf van 72% voor inkomens boven 200.000 euro, herinvoering van de vermogensbelasting op al het vermogen boven de 1.000.000 euro, een belasting van 100% op bonussen bij banken die met staatssteun overeind worden gehouden en het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek voor hypotheken boven de 500.000 euro.

Om te mobiliseren voor de demonstratie zal het comité onder andere 10.000 flyers en 250 posters in Breda verspreiden. Geïnteresseerden kunnen materiaal bestellen via de website www.laatderijkendecrisisbetalen.nl. Het comité hoopt dat het initiatief ‘landelijk uitwaaiert’ en dat er op meer plaatsen demonstraties en andere acties worden georganiseerd.

28 maart 2009

Kredietcrisis en recessie

Filed under: Gastposting — platformrosa @ 3:01 01

De AOW-leeftijd kan en moet omlaag en niet omhoog
Onze pensioenen moeten geïndexeerd blijven


Kredietcrisis en recessie

Het is crisis. De Amerikaanse vice-president Biden zei onlangs: “De problemen zijn groter dan we dachten en het wordt nog erger.” Alom worden vergelijkingen gemaakt met de Grote Depressie van de jaren dertig van de vorige eeuw. Dat was een tijd van grote en lange crisis, met verschrikkelijke werkloosheid en grote armoede. Een tijd van onzekerheid en uitzichtloosheid voor velen. Een tijd van steun en van betuttelend stempelen. Een tijd waarin kostbaar voedsel op grote schaal werd vernietigd vanwege de ‘overproductie’. Een tijd van arbeidersstrijd, maar ook van opkomend fascisme. De tijd van het Jordaan-oproer en de opkomst van de NSB.

Het is nog lang niet zeker of de huidige recessie of depressie even erg zal worden als die van de jaren dertig en even lang zal gaan duren. In de jaren dertig daalde de industriële productie met de helft in de grootste twee industriestaten van dat moment, de Verenigde Staten en Duitsland. Bijna een derde van de arbeiders in die landen werd werkloos. Overigens was de recessie in de VS en in Duitsland al voor de beurskrach van oktober 1929 ingezet. Dat was ernstig, want de VS waren in die tijd goed voor de helft van de industriële wereldproductie. Ondanks de New Deal van de jaren dertig was de Amerikaanse regering niet in staat een einde aan de crisis te maken. Volgens de econoom J.K.Galbraith kwam er pas een eind aan de Grote Depressie met de mobilisaties van de jaren veertig.

Nu is het weer crisis. De kredietcrisis heeft snel de ‘reële’ economie geraakt en de echte en voorspelde werkloosheidscijfers voor dit jaar en volgende jaren vliegen je om de oren. Door de recessie worden ook de overheidsfinanciën geraakt, want het begrotingstekort en de staatsschuld dreigen snel op te lopen.

Overal worden discussies gevoerd over hoe de crisis het best en snelst bestreden kan worden en welke maatregelen er moeten worden genomen. Zoals altijd proberen de werkgevers en de regering de kosten van de crisis af te wentelen op de ‘gewone man’, dat wil zeggen op de mensen die juist niet de crisis veroorzaakt hebben. Tegelijkertijd worden er honderden miljarden belastinggeld gegeven aan banken en bedrijven die de crisis hebben veroorzaakt en dat dan zonder deze instellingen daadwerkelijk te nationaliseren en onder democratische controle te brengen. Dat is een recept voor nieuwe drama’s in de nabije toekomst. Intussen gaat het uitdelen van bonussen schaamteloos door.

Pensioenen en AOW

Een van de kwesties die al langere tijd in discussie was – in verband met de ‘dreigende vergrijzing’ – is de verhoging van de AOW-leeftijd. Nu de pensioenfondsen (die zo’n €600 miljard beheren) vele miljarden van onze premies hebben verkwanseld in louche financiële constructies, samen met criminele speculanten en incompetente bankdirecties, wordt de discussie over de AOW-leeftijd en de economische draagkracht van de AOW weer nieuw leven in geblazen. Moeten we straks doorwerken tot 67 jaar, omdat het anders allemaal ‘onbetaalbaar’ wordt? Moet de AOW leeftijd langzaam omhoog? Hoe waardevast blijft de AOW als de pensioenen niet meer geïndexeerd worden? Hoeveel zijn de pensioenen al gedaald door de omschakeling van eindloon naar middelloon? En moeten de lonen lange jaren op de nullijn? De AOW-uitkering is al zo laag, moet die nog verder dalen? Moeten we onze collega’s van TNT achterna?

Helaas wordt er binnen de vakbeweging veel te weinig met de leden gediscussieerd over deze zaken, maar er zijn redenen genoeg om niet met deze chantage en paniekverhalen mee te gaan. Er zijn juist redenen genoeg om de AOW-leeftijd te verlagen in plaats van te verhogen. Helaas zijn de bestuurders van CNV en MHP al door de bocht gegaan. Zij vinden dat een verhoging van de AOW-leeftijd ‘bespreekbaar’ is. Daarmee doorbreken zij op schandelijke manier het vakbondsfront in de verdediging van onze verworven rechten. Het is ook hypocriet, want ouderen worden nog steeds vaak als eersten ontslagen en komen het moeilijkst weer aan het werk. Twee op de drie mannen tussen 60 en 65 jaar werken al niet meer. Tegenover CNV en MHP pleit Harrie Verbon, hoogleraar openbare financiën aan de Universiteit van Tilburg juist voor het verlagen van de AOW-leeftijd. En het Centraal Planbureau (CPB) waarschuwt tegen een daling van de lonen. Directeur Teulings van het CPB zegt: “De lonen zijn al fors gematigd, te veel druk op extra loonmatiging is onverstandig.”

Laat de rijken de crisis betalen.

Uitgangspunt voor alle voorstellen voor de bestrijding van de (gevolgen van de) crisis moet zijn: ‘Laat de rijken de crisis betalen’. De crisis is immers veroorzaakt door het kapitalisme en niet door de werknemers. Een van de belangrijke achtergronden van de huidige kredietcrisis en de recessie is juist dat in de afgelopen decennia het loonaandeel van de werknemers (lonen en uitkeringen) in het bruto nationaal product aanzienlijk is gedaald. Hun koopkracht werd aangevuld met leningen en schulden, maar die zeepbel is dus nu doorgeprikt.
Een van de argumenten om de AOW-leeftijd te verlagen, is de strijd tegen de werkloosheid. Als meer mensen eindelijk eerder van hun welverdiende pensioen kunnen gaan verdienen, dan komt er meer ruimte op de arbeidsmarkt om de oplopende werkloosheid aan te pakken.
De belangrijkste reden om de AOW-leeftijd te verlagen is dat de meeste mensen de afgelopen decennia steeds harder moesten gaan werken en dat er nog steeds veel zwaar werk bestaat. Er bestaan genoeg studies naar de toegenomen werkdruk, de gevolgen van onregelmatige diensten en nachtwerk. Er is nog steeds veel zwaar fysiek werk en ook de psychische belasting van het werk is toegenomen. Daarom zou de AOW-leeftijd met enkele jaren omlaag moeten, natuurlijk met behoud van rechten van AOW en pensioen.
Als de AOW-leeftijd wordt verhoogd naar 67, zoals de regering wil, dan bestaat er een grote kans dat meer oudere mensen ziek zullen worden. Dan gaan de kosten van de gezondheidszorg omhoog en waarschijnlijk kost dat meer dan de besparing op de AOW.

Is dat wel betaalbaar?

Bij de discussie over de AOW (en bij veel andere discussies) wordt altijd gezegd dat zoiets ‘onbetaalbaar’ is. Het is maar net hoe je het bekijkt. Als je de enorme verspilling van dit systeem in stand wilt houden, als je de enorme bedrijfswinsten en de superbonussen van de bankiers en managers in stand wilt houden, als je door wilt gaan met oorlogen voeren in verre landen en als je voor vele miljarden nieuwe bommenwerpers (de JSF) wilt kopen, als je idiote metrolijnen wilt aanleggen, dan is er inderdaad geen geld. Als je het er mee eens bent dat er steeds meer miljonairs en miljardairs rond lopen, dan is er inderdaad geen geld.
Maar de arbeidsproductiviteit is de afgelopen decennia gestegen en als we de economie rationeel zouden inrichten en democratisch zouden controleren, dan zal blijken dat er geld genoeg is voor sociale maatregelen, zoals het verlagen van de AOW-leeftijd en een fatsoenlijke indexering van de pensioenen. Dan zal ook blijken dat we de ene generatie niet tegen de andere hoeven op te zetten.

Keuzes maken en actie voeren

Het is altijd een kwestie van keuzes maken, ook over de vele honderden miljarden die wij ieder jaar produceren.
Laten we eens beginnen hierover de discussie te voeren binnen onze bond. Maar eerst moeten we actie voeren om de bezuinigingsplannen van de regering en de werkgevers tegen te houden. Terecht waarschuwt de FNV voor “grote sociale onrust”. Terecht ook stelt Agnes Jongerius over het verhogen van de AOW-leeftijd: “De FNV is en blijft mordicus tegen. Belangrijkste redenen: het helpt niet, het is oneerlijk en het is onwerkbaar.”
Op de barricaden dus!

Rob Gerretsen (23 maart 2009)

« Vorige paginaVolgende pagina »

Blog op WordPress.com.